Reklama
menuvideotvomenuartykulymenugaleriamenulogo2menureklamaonasmenu 20lat
Strona główna Artykuły Aktualności Sylwia Stasiak-Muzyka odwołana z funkcji dyrektora MDK w Zduńskiej Woli

Sylwia Stasiak-Muzyka odwołana z funkcji dyrektora MDK w Zduńskiej Woli

stasiakmuzyka

Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora odwołał z funkcji dyrektora Miejskiego Domu Kultury Sylwię Stasiak - Muzykę (na zdjęciu od lewej). Stanowisko to powierzył jej poprzedni prezydent, Piotr Niedźwiecki we wrześniu 2017 roku (https://www.siewie.tv/artykuly/aktualnosci/7044-jest-nowa-dyrektorka-zduskowolskiego-centrum-integracji-ratusz ). Fotel dyrektorski Sylwia Stasiak - Muzyka zajęła wówczas po raz drugi. Wcześniej kierowała placówką w latach 2003 - 2006.

 

Odwołaną dyrektorkę obejmuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, który upływa w listopadzie. Na to stanowisko ma być ogłoszony konkurs. Odwołanie jest wynikiem audytu w MDK, jaki prezydent zlecił zewnętrznej firmie. Kontrola wykazała wiele uchybień, jakich dopuściła się Sylwia Stasiak - Muzyka. Szczegółowy raport na ten temat znajduje się w obszernym zarządzeniu prezydenta z 7 sierpnia. Oto jego treść w całości:
ZARZĄDZENIE NR 347/19
Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 7 sierpnia 2019 rw sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) art. 15 ust. 1, ust. 6 pkt 3 i 4 i ust. 7 art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) oraz art. 70 § 11 i 12 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 7 sierpnia 2019 r. odwołuję Panią Sylwię Stasiak-Muzyka ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym integralną część zarządzenia. 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 30.11.2019 r. 3. Od zarządzenia przysługuje w terminie 21 dni od daty jego doręczenia prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Zduńska Wola.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Konrad Pokora
Załącznik do zarządzenia Nr 347/19
Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) (dalej: u.o.p.d.k) dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16.
Ustęp 2 tegoż artykułu stanowi, iż dyrektora instytucji artystycznej powołuje się na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych, o których mowa w art. 11a ust. 2. Dyrektora instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna powołuje się na okres od trzech do siedmiu lat.
Dodatkowo, ustęp 6 wyżej wymienionego artykułu wskazuje przesłanki (przyczyny) umożliwiające organizatorowi odwołanie dyrektora z zajmowanego stanowiska przed upływem okresu, na jaki został powołany. Może to nastąpić między innymi z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w przypadku odstąpienia od realizacji umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania.
Uzupełnieniem powyższych przepisów, które należy stosować przy powołaniu i odwołaniu dyrektora instytucji kultury, są przepisy Kodeksu pracy na mocy odesłań wynikających z art. 15 ust. 7 i art. 26 a u.o.p.d.k.
Zarządzeniem nr 341/17 z dnia 29 września 2017 r. Prezydent Miasta Zduńska Wola powołał na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury Panią Sylwię Stasiak-Muzyka. Powołanie nastąpiło na czas określony od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2024 r. W dniu 28.09.2017 r. zawarta została pomiędzy Miastem Zduńska Wola a Panią Sylwią Stasiak-Muzyka umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli oraz Programu Działania.
W dniach 25.04.2019 r. – 20.05.2019 r. na zlecenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola przeprowadzona została kontrola funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli wykonana przez niezależną zewnętrzną firmę audytorską R&W Group Sp. z o.o. Kontrola obejmowała między innymi przestrzeganie wiążących norm prawnych w kontrolowanej jednostce, zarządzanie finansami i wydatkami jednostki, obszar zamówień publicznych, a także stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Na podstawie wyników przeprowadzonego audytu, a także na podstawie własnej oceny wykonywania przez Panią Sylwię Stasiak-Muzyka umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli oraz realizacji Programu Działania, Prezydent Miasta Zduńska Wola stwierdził, iż zachodzą przesłanki, stanowiące podstawę do odwołania Pani Sylwii Stasiak-Muzyka ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.
Podstawę odwołania Pani Sylwii Stasiak-Muzyka stanowią przede wszystkim naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem (art. 15 ust. 6 pkt 3 u.o.p.d.k.), przy czym należy pamiętać, że naruszenia uzasadniające odwołanie mogą dotyczyć generalnych i abstrakcyjnych norm, zarówno o walorze powszechnie obowiązującym, jak i wewnętrznym, bez względu na stopień tego naruszenia.
I tak na podstawie protokołu z kontroli dokonanej przez w/w audytora wynika, że naruszony został wielokrotnie przez dyrektora przepis art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez kwalifikowanie usług cateringowych, usług rozrywkowych (wesołe miasteczko) czy też usług dostarczenia sprzętu i obsługi sprzętu technicznego na wydarzeniach organizowanych przez MDK jako usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej (...), tj. usług do których nie stosuje się przepisów ustawy. Usługi te nie stanowią usług z zakresu działalności kulturalnej, a na rynku funkcjonuje znaczna ilość podmiotów zdolnych realizować takie zamówienia. Prowadziło to do zawierania umów bez zachowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, co mogło doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia środkami publicznymi. Takie naruszenia zostały stwierdzone między innymi przy organizowaniu wydarzenia „Kulturalnie dla Mieszkańców – Dni Zduńskiej Woli 2019”.
Do naruszeń przepisów doszło także w obszarze ochrony danych osobowych. Naruszony został przez dyrektora przepis art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych poprzez niezgłoszenie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych w terminie do dnia 31.07.2018 r. wyznaczonego w jednostce Inspektora ochrony danych (IOD). Zgłoszenie takie zostało dokonane, ale dopiero w miesiącu wrześniu 2018 r. W tym zakresie naruszony został też przepis art. 8 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) poprzez brak w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli Inspektora ochrony danych (IOD) w okresie od 01.01.2019 r. – 10.01.2019 r. pomimo obowiązku zapewnienia ciągłości zajmowania tej funkcji. W toku kontroli ustalono także naruszenie przez Panią Sylwię Stasiak-Muzyka § 4 umowy o świadczenie usług publicznych zawartej w dniu 08.05.2015 r. pomiędzy Miastem Zduńska Wola a Miejskim Domem Kultury w Zduńskiej Woli poprzez zaniechanie obowiązku występowania do Miasta o zgodę na powierzenie wykonania części usług kulturalno-edukacyjnych podwykonawcom. Wszystkie przypadki, gdy MDK angażuje podwykonawców winny być poprzedzone uprzednią akceptacją Miasta, co stanowi przejaw bieżącego nadzoru organizatora nad funkcjonowaniem tej jednostki. Obowiązek ten nie był wykonywany, co stanowiło naruszenie zawartej przez strony umowy.
Podstawą odwołania Pani Sylwii Stasiak-Muzyka jest także odstąpienie przez nią od realizacji umowy z dnia 28.09.2017 r. sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli oraz Programu Działania (art. 15 ust. 6 pkt 4 u.o.p.d.k.).
Analizując okres pełnienia funkcji dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli przez Panią Sylwię Stasiak-Muzyka należy stwierdzić brak realizacji zaplanowanych przez nią kierunków rozwoju jednostki określonych w Programie Działania MDK w Zduńskiej Woli, co stanowi naruszenie § 2 ust. 1 umowy z dnia 28.09.2017 r. w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli. Przede wszystkim stwierdzono brak działań, których skutkiem byłaby poprawa infrastruktury oraz poszerzenie zasobu sprzętowego, służącego do realizacji celów statutowych instytucji. Nie poprawiła się również jakość wydarzeń i imprez kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez MDK. Zauważono natomiast rezygnację z organizacji wydarzeń kulturalnych istotnych dla życia miasta, przykładem jest tu niezorganizowanie Sylwestra Miejskiego w roku 2018. Nie odnotowano także organizacji wydarzenia kulturalnego, które można by określić mianem prestiżowego. Zarówno Dni Zduńskiej Woli, jak i pozostałe wydarzenia, organizowane w ciągu roku kalendarzowego, są niezmiennie na tym samym poziomie, organizowane w tej samej formule, ze stałą liczbą uczestników. Nie udało się stworzyć kulturalnej marki miasta, tj. festiwalu, konkursu czy przeglądu o randze choćby regionalnej. Wątpliwości budzi również brak otwartości na pojawiające się pomysły osób indywidualnych i grup. Nie polepszyła się też jakość komunikowania oferty MDK. Instytucja ma niefunkcjonalną stronę internetową i nieatrakcyjny, nieangażujący profil na Facebook’u. Jednostka ma niską skuteczność pozyskiwania zewnętrznego finansowania. Na 13 wniosków jedynie 2 uzyskały dofinansowanie.
Działania kontrolne, przeprowadzone w Miejskim Domu Kultury w dniach 25.04.2019 r. – 20.05. 2019 r. wykazały szereg nieprawidłowości, które mają wpływ na poziom funkcjonowania instytucji, jakość jej oferty dla mieszkańców miasta oraz jakość usług świadczonych podmiotom zewnętrznym. Budzą one duże wątpliwości co do możliwości realizacji planowanych kierunków rozwoju. Wszystko to uzasadnia odwołanie Pani Sylwii Stasiak-Muzyka ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.o.p.d.k. przed odwołaniem Pani Sylwii Stasiak-Muzyka zasięgnięto opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Miejski Dom Kultury. Opinie uzyskano od następujących podmiotów: Miejska Orkiestra Dęta w Zduńskiej Woli o tradycjach kolejowych, Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”, Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli, Stowarzyszenie „Tkalnia” i Studio Tańca „Arabesque”. Odstąpiono od zasięgnięcia opinii związków zawodowych, gdyż w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli nie działa żaden związek zawodowy.

KaMi S

fot. arch. siewie.tv

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama

Najnowsze

Top 10 (ostatnie 30 dni)

Reklama

Zaloguj

Reklama

Ostatnie komentarze

Reklama

Z krainy dowcipu

dowcipy,,Wisienki sobie jem...''

Koń w pełnym galopie ucieka przed stadem wygłodniałych wilków! Co chwilę obraca się za siebie i widzi że wilki są coraz bliżej.
W pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że nie zdoła im uciec i że jedynym ratunkiem będzie ucieczka na drzewo.
W ostatniej chwili udaje mu się tam wdrapać. Zdyszany siedzi na gałęzi, a tu - ku jego zdziwieniu - obok siedzi krowa.
Zaskoczony pyta:
-Co ty tutaj robisz?
-Wisienki sobie jem!
-Jak to? Przecież to jest grusza?
- A w słoiczku sobie przyniosłam...

Reklama

 

partnerzybar2

tubadzin150wartmilk150

 
 
stat4u