Reklama
menuvideotvomenuartykulymenugaleriamenulogo2menureklamaonasmenu 20lat
Strona główna Artykuły Aktualności Prezydent Shavkat Mirziyoyev na Forum ONZ. Uzbekistan stawia na prawa człowieka

Prezydent Shavkat Mirziyoyev na Forum ONZ. Uzbekistan stawia na prawa człowieka

uzbekiOchrona praw i interesów prawnych obywateli jest to jeden z ważnych priorytetów Strategii działania Uzbekistanu, który jest szeroko promowany przez Prezydenta Shavkata Mirziyoyeva. Został również dobitnie podkreślony w przemówieniu Prezydenta podczas jubileuszowej 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To wystąpienie szerokim echem odbiło się w Świecie, jako zapowiedź ogromnych zmian w pojmowaniu praw człowieka, jakie są już czynione w Uzbekistanie

 

Ten kierunek Strategii Działania jest związany z zapewnieniem nadrzędności prawa i dalszym reformowaniem systemu sądowo-prawnego. Zadania wyznaczone w ramach wskazanego kierunku, mają na celu przede wszystkim umacnianie autentycznej niezależności władzy sądowniczej i gwarancji niezawodnej ochrony praw i wolności obywateli, podnoszenie poziomu dostępności obywateli do wymiaru sprawiedliwości, doskonalenie systemu przeciwdziałania przestępczości i profilaktyki czynów niedozwolonych, realizację zasady kontradyktoryjności w procesie sądowym, oraz doskonalenie systemu udzielania pomocy prawnej i usług prawnych.
W ramach realizacji poczynań przewidzianych w Strategii Działań, Prezydent wydał dekret „O działaniach w zakresie dogłębnego doskonalenia struktury i zwiększania efektywności działalności systemu prawnego Republiki Uzbekistanu”, zaś izby Oliy Majlisu ( odpowiednik polskiego Sejmu i Senatu) przyjęły ustawę o nowelizacji Konstytucji i innych aktów prawnych. Wskazane akty tworzą bazę prawną dla wzmocnienia ochrony sądowniczej praw i wolności obywateli, zapewnienia ich dostępu do wymiaru sprawiedliwości, podniesienia efektywności władzy sądowniczej oraz poszerzenia kontroli społecznej nad doborem kandydatów na stanowiska sędziowskie. Zgodnie z tym dekretem utworzono Najwyższą Radę Sądownictwa Republiki Uzbekistanu, która jako organ środowiska sędziowskiego ma za zadanie udzielanie wsparcia w zapewnieniu przestrzegania zasady konstytucyjnej niezawisłości władzy sądowniczej. Najwyższa Rada Sądownictwa ze swej natury ma wspomagać realizację autentycznej niezależności władzy sądowniczej.
Zgodnie z dekretem wprowadzono zupełnie nowy system doboru kandydatów i mianowania na urzędy sędziów, w którym biorą udział przedstawiciele samego korpusu sędziowskiego, a także organizacji społecznych. Właśnie Najwyższa Rada Sądownictwa posiada uprawnienia do doboru i tworzenia wysoce profesjonalnego korpusu sędziowskiego.
Celem tej struktury jest stworzenie mechanizmu otwartego i przejrzystego tworzenia korpusu sędziowskiego, na podstawie konkursowego doboru kandydatów na urząd sędziów spośród najbardziej wykwalifikowanych specjalistów, zapewnienie pełnej nietykalności sędziów i zapobieżenie ingerencji w ich działalność, sprzyjaniu organizacji profesjonalnego przygotowania kandydatów na sędziów oraz nawiązaniu dialogu korpusu sędziowskiego ze społeczeństwem. Wśród ważnych zadań należy wskazać również połączenie w jeden organ Sądu Najwyższego i Wyższego Sądu Gospodarczego. Dotąd w ich działalności występowało dublowanie szeregu funkcji, nie było jednolitości rozpatrywania spraw, w rezultacie czego powstawały także inne problemy.
W kraju zaczęły działać sądy administracyjne. Obecnie w rejonach funkcjonuje 207 sądów administracyjnych, którym podlega rozpatrywanie sporów administracyjnych, wynikających z relacji publiczno-prawnych, jak również spraw administracyjnych. Swoją działalność rozpoczęło również kolegium sędziowskie do spraw administracyjnych Sądu Najwyższego Republiki Uzbekistanu. Na bazie sądów gospodarczych, we wszystkich rejonach i miastach kraju powołano także sądy odwoławcze. Taki nowoczesny system rozwiązywania sporów sądowych w działalności biznesowej ma na celu zapewnienie dostępności do nich ze strony przedsiębiorców, pozwoli również zaoszczędzić znaczne środki i czas. Została ustawowo określona kompetencja rejonowych sądów odwoławczych w rozpatrywaniu spraw w pierwszej instancji. Ustawowo zostały umocowane podstawy prawne i tryb wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności sądów, co pozwoli zapewnić otwartość i przejrzystość sądownictwa, podnieść poziom dostępności do wymiaru sprawiedliwości za pośrednictwem teleinformatyki. Wdrożony został narodowy system informatyczny elektronicznego postępowania sądowego (E-SUD), do którego włączono wszystkie sądy pierwszej instancji w sprawach cywilnych (75 sądów). W kategorycznej formie osądza się i uznaje za niedopuszczalne dowody uzyskane z naruszeniem praw obywateli, przy użyciu tortur, przymusu psychologicznego i fizycznego oraz innych okrutnych, nieludzkich rodzajów postępowania, z naruszeniem praw do obrony i prawa korzystania z tłumacza.
Ponadto, należy szczególnie podkreślić dekret Prezydenta Republiki Uzbekistanu „O środkach dalszego doskonalenia systemu sądowo-prawnego i podwyższenia zaufania do organów władzy sądowniczej” z 13.07.2018 roku, Na szczególne podkreślenie zasługują reformy w sferze sprawiedliwości, w szczególności, 13 kwietnia 2018 roku zostały podpisane dekret Prezydenta Republiki Uzbekistanu „O środkach radykalnego doskonalenia systemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu i zwiększenia jego odpowiedzialności za realizację priorytetowych kierunków działalności w sferze polityki zagranicznej i wymiany gospodarczej z zagranicą” oraz zarządzenie Prezydenta Republiki Uzbekistanu „O środkach organizacyjnych dalszego doskonalenia działalności Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Uzbekistanu”. Zgodnie z tymi aktami, w rejonach i miastach kraju powstały specjalne wydziały sprawiedliwości, zorganizowane według trzystopniowego systemu zarządzania „republika – obwód – rejon (miasto)”. Nowe struktury będą odpowiadać za konsultowanie rejonowych oraz miejskich szczebli organów państwowych i organizacji do spraw stosowania ustaw i innych aktów normatywno-prawnych oraz prowadzenie ekspertyzy prawnej. Ponadto, na nich spoczywa również realizacja przedsięwzięć z zakresu propagandy i likwidacji nieznajomości prawa wśród ludności.
Do innych aktualnych zadań Ministerstwa Sprawiedliwości należy także badanie i analiza praktyki wymiaru sprawiedliwości, opracowanie propozycji w zakresie zapewnienia jej konsekwencji i jednorodności, realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony praw człowieka, rozpatrzenie w granicach swojej kompetencji podań osób fizycznych i prawnych, jak również monitoring stanu działalności prawnej w rejonowych i miejskich wydziałach organów państwowych i organizacji. Należy podkreślić, że reformy sądowo-prawne nie ograniczają się do problemów strukturalnych czy organizacyjnych – wraz ze wszystkimi wymienionymi doskonalone jest ustawodawstwo kraju. Tak więc, zostały przyjęte takie nowe akty ustawodawcze, jak Kodeks Postępowania Gospodarczego, Kodeks Administracyjnego Postępowania Sądowego”, ustawy „O procedurach administracyjnych”, „O przeciwdziałaniu korupcji”, „O mediacji” i inne. Wszystko to służy wzmocnieniu ochrony praw i interesów prawnych osób fizycznych i prawnych w Uzbekistanie. Dekret Prezydenta Republiki Uzbekistanu „O środkach dalszego reformowania systemu sądowniczo-prawnego i wzmożeniu gwarancji niezawodnej ochrony praw i wolności obywateli” z 21 października 2016 roku wzniósł na nowy poziom jakość polityki państwa w tej sferze. Zgodnie z tym dekretem surowo zabronione są tortury i wywieranie nacisku fizycznego i psychologicznego oraz innych rodzajów przymusu, w ramach spraw karnych kategorycznie zabronione jest wykorzystywanie wszelkich danych uzyskanych w nielegalny sposób, w szczególności materiałów audio i wideo oraz dowodów rzeczowych.
Dekret określa również prawo adwokatów do zbierania i przedstawiania dowodów w sprawach karnych, które w trybie obowiązkowym muszą być sprawdzane i oceniane przez organy śledcze i sądowe. W celu surowego zakazu stosowania takich nielegalnych metod, jak tortury, izolatory śledcze i areszty czasowego odosobnienia będą wyposażone w kamery. Po raz pierwszy w historii kraju Prezydent Republiki Uzbekistanu podpisał dekret o ułaskawieniu 2700 skazanych, w tym o zwolnieniu z kolonii karnych 956 osób, które dopuściły się przestępstw w wyniku różnych sytuacji, ale wyraziły szczery żal za popełnione czyny, przyrzekły poprawę i mają pozytywną opinię w miejscu zamieszkania oraz w instytucjach, gdzie odbywają kary.
Realizacja inicjatywy, której Prezydent Shavkat Mirziyoyev wyraził podczas przemówienia na wspólnej debacie 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyczyni się do zwrócenia uwagi społeczności światowej na wypracowanie środków mających na celu ochronę praw i wolności człowieka nie tylko w Azji Środkowej, ale i na świecie.

Andrzej Kazimierski - Warszawa

Reklama

Najnowsze

Top 10 (ostatnie 30 dni)

Reklama

ZalogujReklama
Reklama

Z krainy dowcipu

dowcipy...i ćwicz zdziwienie

Wakacje. Przed wyjściem na plażę żona mówi do męża:
– Chciałabym założyć coś, co wszystkich zadziwi!
– Załóż łyżwy...

Reklama

 

partnerzybar2

tubadzin150wartmilk150

 
 
stat4u